Görme Engelliler

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 1.Genel Kurul Toplantısı yapılarak yeni okul aile birliğimiz oluşturulacaktır.

GÜNDEM:

1. Açılış, Yoklama, Toplantı yeter sayısının tespiti,

2. Okul Aile Birliği Başkanının Genel Kurul açılış konuşması,

3. Açık oyla divan başkanı ve bir katip üyenin seçilmesi,

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve İBRA’ya sunulması

5. Denetim Kurulu Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve İBRA’ya sunulması

6. Okul Müdürünün Teşekkür Konuşması

7. Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri için aday listelerinin belirlenmesi ve DİVAN’a sunulması

8. Veliler arasından 5 asil, 5 yedek üye Yönetim kurulu’na; veliler arasından 1 asil, 1 yedek üye Denetim Kurulu’na seçimin yapılması

9. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi

10. Okulun eğitim öğretim kalitesinin daha yükseltilmesine yönelik önerilerin görüşülmesi

11. Dilek ve temennilerin görüşülmesi

12. Kapanış